For Professionals

Pharmacy

Residency Program

Preceptors

Leigh Efird, PharmD, BCPS, MPH

Ijeoma Ekeocha, PharmD

Erin Turingan, PharmD, MS

Robin Andres, PharmD, BCPS

Raja Bhatt, PharmD, BCOP

Mohak Dave, PharmD

Jeong-Eun Kim, PharmD, BCPS, BCPPS

Kenya Jones, PharmD

Jimmy Lam, MS, RPh

Hetal May, PharmD, BCOP

Paul Ononaji, PharmD

Vickie Powell, BS, PharmD, MS, FASHP

Mina Rofail, PharmD, BCPS

Kevin Scott, PharmD

Katherine Yang, PharmD, MBA, BCPS

Kaustubh Bhatt, PharmD, MBA

Maxwell Brown, PharmD

Jorie Frasiolas, PharmD, BCPS

Ellen Germain, PharmD, MBA, CPPS

Mary Giouroukakis, PharmD

Eileen Hunt, PharmD

Lindsay Hovestreydt, PharmD, MBA, BCPS

Cindy Ippoliti, PharmD

Viha Patel, PharmD, MHA, BCPS

Trisha Pedone, PharmD, BCPS

Urshila Shah, PharmD, BCPS

Karen Berger, PharmD, FASHP, FCCM, BCPS, BCCCP

Taylor Chuich, PharmD, BCPS

Alana Ciolek, PharmD, BCPS

Caroline Der-Nigoghossian, PharmD, BCCCP

Amy Dzierba, PharmD, FCCM, FCCP, BCCCP

Audrey Littlefield, PharmD, BCPS, BCCCP

Justin Muir, PharmD, BCCCP

Peter Nikolos, PharmD

Mona Patel, PharmD, BCCCP

Teresa Poon, PharmD, BCCCP

Liz Ramos, PharmD, BCPS, BCCCP

Corey Witenko, PharmD, BCPS, BCCCP

Maryam Zaeem, PharmD, BCPS

Rachel Abramova, PharmD

Syed Arafath, PharmD, BCOP

Jessica Baron, PharmD, BCOP

Peter Campbell, PharmD, BCOP

Lillian Chou, PharmD, BCOP

Hetal May, PharmD, BCOP

Michelle Nguyen, PharmD, BCOP

Michelle Pasciolla, PharmD, BCOP

Khilna Patel, PharmD, BCOP

Jennifer Santamala, PharmD, BCOP

Jennifer Cheng, PharmD, BCIDP

Christine Kubin, PharmD, BCPS (AQ-ID), BCIDP

Angela Loo, PharmD, BCPS (AQ-ID), BCIDP

Shawn Mazur, PharmD, BCIDP

Monica Mehta, PharmD, MPH, BCPS

Brian Nelson, PharmD

Yuliya Baratt, PharmD, BCPS

Betsy Cernero, PharmD

Nadine Dandan, PharmD

Hanlin Li, PharmD, BCACP

Helene Maltz, PharmD, BCPS

Maria Ogrodowski, PharmD

Grace Shyh, PharmD, BCPS, BCACP

Jessica Snead, PharmD, BCGP, BCPS

Justin Chen, PharmD

Heather Corbo, PharmD

Densley Francois, PharmD, BCPS, BCPPS

Ibis Lopez, PharmD, BCPS

Elena Mendez-Rico, PharmD

Dimitrios Savva, PharmD, BCPPS

Drew Seidel, PharmD

Leanne Svoboda, PharmD, BCPPS

Maria Zorilla, PharmD, BCPPS

Stacey Anamisis, PharmD, BCPS

Danielle Bley, PharmD

Jason Choe, PharmD

Jessica Hedvat, PharmD

Doug Jennings, PharmD, FCCP, FAHA, FACC, BCPS

Nick Lange, PharmD, BCPS

Hanna Lee, PharmD, BCPS

Esther Liu, PharmD, BCPS

David Salerno, PharmD, BCPS

Jenna Scheffert, PharmD

Demetra Tsapepas, PharmD, BCPS